Follow us on
އަހިވަކާޖެހި އަހިވައް ފާވާނެއެވެ.
| ފާނޫޒް.ކޮމް

އިހުޒަމާނުގައި އަހިވަކަކީ ދިވެހިން ކެއުމަށް ބޭނުންކުރަމުން އައި އެއްޗެކެވެ. އަހިވައް ގަހުގައި ފާވެފައި ތިބޭ އަހިވަކާ ޖެހިގެން އިންނަ އަހިވަކެއް, ދުރުގައި ވަކީން އިންނަ އަހިވަކަށްވުރެ މާއަވަހަށް ފާވާނެއެވެ. އެއީ އެކަން ވާގޮތެވެ. “އަހިވަކާޖެހި އަހިވައް ފާވާނެއެވެ” ބުނެއުޅެނީ ނުބައިމީހުންނާ އެކުގައި އުޅޭ މީހުން ނުބައިވާނެއޭ ބުނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ