Follow us on
އުޅޭން ނޭނގުނު މީހަކަށް މިޔާންވެސް ނޭނގޭނެއެވެ.
| ފާނޫޒް.ކޮމް

ތަރައްގީވެފައިވާ އަދުގެ ދުނިޔޭގައި އެއްބަޔަކު އުޅެނީ އެބަޔަކު އުޅޭނެ ގޮތަކަށެވެ. ގޮތެއްފޮތެއްނެތި އުޅޭ މީހުން މިހާރު މި ދިވެހި ރާއްޖޭގައިވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. މިގޮތަށް ގޮތެއްފޮތެއްނެތި އުޅޭ މީހަކަށް ރަނގަޅު ކަމެއްވެސް ކުރެވިފައެއް ނޯންނާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ މީހަކަށް ރީތި މަރަކުން މަރެއްވެސް ނުވެވޭނެއެވެ. ” އުޅޭން ނޭނގުނު މީހަކަށް މިޔާންވެސް ނޭނގޭނެއެވެ” ބުނެވެނީ ދުނިޔޭގައި ރަނގަޅަށް އުޅޭން ނޭނގުނު މީހަކަށް “މަރުވާކަށްވެސް” ނޭނގޭނެއޭ ބުނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ