Follow us on
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު ބުޅާ އެނގޭތަ؟
| ފާނޫޒް.ކޮމް

ފޮޓޯއިން އެ ފެންނަނީ ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ދިގު ބުޅަލެވެ. އަދި އެ ބުޅާ ގެންގުޅޭ ވިލިއަމް އާއި ލައުރެން ޕޯވާސް އެވެ. މި ބުޅަލުގެ ނަމަކީ “އާކްޗުރަސް” އެވެ. ދިގުމިނުގައި 48.4 ސެންޓިމީޓަރު (19.05 އިންޗި) ހުންނައިރު, ބަރުދަނުގައި 30 ޕައުންޑް ހުރެއެވެ. މި ބުޅާ ގެންގުޅޭ ފަރާތުން ބުނާ ގޮތުގައި, ދުވާލަކު ގާތްގަނޑަކަށް 1.5 ޕައުންޑުގެ ކާނާ މި ބުޅާ ކައެވެ. އާކްޗުރަަސް މިހާ ދިގުވުމުގެ ސަބަބުން, މޭޒު މަތީގައި ހުންނަ ކާ އެއްޗެހިވެސް ފަސޭހަކަމާއިއެކު އާކްޗުރަސް އަށް ކެވެއެވެ. އާކްޗުރަސް ވަނީ ދުނިޔޭގައިހުރި އެންމެ ދިގު ބުޅަލުގެ ރިކޯޑު, ދުނިޔޭގެ ރިކޯޑުފޮތުން ހޯދާފައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ