Follow us on
ފިރިހެނުންނަކީ އަންހެނުންގެ އޭ-ޓީ-އެމްއެއް ނޫނެވެ.
| ޒިދާން މުޙައްމަދު

ގިނަ އަންހެނުން ހީކުރާގޮތުގައި ފިރިހެނުންނަކީ އެމީހުންގެ އޭ-ޓީ-އެމެވެ. ފައިސާ ހުރިވަރަކުން ފިރިހެނުން ވާނީ ފެލައިލާށެވެ. ފިރިހެނުން ހޭލަށެވެ.

ހަޤީގަތުގައި އަންހެންވެރިން މި ލޯބިވަނީ ތިބާގެ ފައިސާދެކެއެވެ. ތިބާދެކެއެއް ނޫނެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ ތިބާ ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރާނީ ލޯބި ދީގެންެނެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ ނަމެއްގައި ލޯބިވެގެން ތިބާއަށް ލިބޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް މި އަންހެންވެރިންގެ ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފަލަށްޓަކައި ހޭދަކުރަން ޖެހޭތީއެވެ. މަޖުބޫރަކުންނެވެ. ގަޑިން ގަޑިއަށް ހޮޓަލުން ބަތް ޕާރުސަލް ނުގެނެސްދެވޭނަމަ ފިރިމީހާ ލޯބިނުވަނީއެވެ. ރީތިވިހާ މޭކަޕާއި ހެދުމާއި ޖަވާހިރުން މިވެރިންގެ ހިތްފުރާލަ ނުދެވޭނަމަ އެވީ ލޯބި ނުވާކަމަށެވެ. ނުވިތާކަށް މޮޅެތި ފޯނާ ހިތްފުރޭވަރަށް ގަހަނާވެސް މިވެރިން ބުނިވަރަކަށް ހޯދައިދެވެންޖެހެއެވެ.

Image result for boys are not your atm

އަނެއްކޮޅުން ލޯބިވެރިންގެ ހާލުވެސް ހަމަ މިހާ ބޮޑެވެ. ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ އަންހެން ކުއްޖާ ގޮވައިގެން ކޮންމެ ހަފްތާ ބަންދެއްގައި ސިނަމާއަށް ދާންޖެހެއެވެ. ކޮންމެ ދެރޭން އެއްރޭ ކޮންމެވެސް ރެސްޓައުރެންޓަކުން ކާންދޭން ޖެހެއެވެ. ތުންފަތުގައި ކުލަޖައްސާނެ ލިޕްސްޓިކާއި ނުވިތާކަށް ލައިގެން އުޅޭ ޖަންގިޔާ ގަނޑުވެސް ގަނެދޭން ޖެހެނީ “ބޯއީ ފުރެންޑް”އަށެވެ.

ދިވެހި އަންހެނުންގެ މި ވިސްނުން ބަދަލުކުރަން ވެއްޖެއެވެ. ފިރިހެނުންނެއްކަމަކު ފައިސާ ހޯދަނީ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތުންނެވެ. އެކުރާ މަސައްކަތުން ލިބޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ތިޔަ ކަނބަލުންގެ ޒީނަތްތެރިވުމަށާއި އުފަލަށްޓަކައި ހަރަދު ކުރަންވެއްޖެނަމަ އެއީ ގޯހެކެވެ. ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ހައްދެއް އޮންނާނެއެވެ. ދުވަކުވެސް އެ ފައިސާއަާއި މެދު ވިސްނާލިންތޯއެވެ.

އިނގޭހެއްޔެވެ؟ ހަޤީޤީ ލޯތްބަކީ ފައިސާއިން ގަނެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ކިތަންމެ ފަގީރަަސް ތިމާދެކެ ލޯބިވާ މީހަކު އިޚްތިޔާރު ކުރާށެވެ. ހަޤީޤީ ލޯތްބަކީ ފައިސާއިން ވެވޭއެއްޗެއް ނޫނެވެ. ލޯތްބަކީ ހިތާއި ފުރާނައިން ވެވޭ އެއްޗެކެވެ. ފައިސާއިން އެލޯބި މިނެ ކިރޭކަށް ނޯންނާނެއެވެ. ހަޤީޤީ ލޯބި މާ މަތިވެރި ވެފައި އަގު ބޮޑުވާނެއެވެ.

ކަންމިހެން ހުރުމާއެކު، އަދިވެސް އެއްފަހަރު ބުނަމެވެ. ފިރިހެނުންްނަކީ އަަންހެނުންގެ އޭ-ޓީ-އެމްއެއް ނޫނެވެ. އެކަން ހަނދާނުގައި ބަހައްޓާށެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

 1. Zidhaanoo bunan ragalhu vaahaka eh mashah heevanee kaley gEngulhey anhen kuhjaa ulheanee kaley athun laari hodhaigen hen kaleyhen eakamun salaamai nuvevigenulheanee hama gaimuves magey fitimeehayakah NUKerey MA LAARIYEA KIYAAFA EYNAGE BOLUGA KOSHAEY KIYAAKAH MAVES THEEGA THI BUNAA HAAHURIHAA EHCHEH GANAN EIDHEGEN ULHUNU EIRUVES NREDHE ULHUNU EIRUVES

 2. haqu thedhu

 3. Saabas thi liyumah

  Shall I laugh or cry. Women are mother of their children . They work whole day 24 hours non stop with out being appreciated. They become the so called macho man”s toilet cleaner, cook, and maid . Please calculate a salary for such a women who does everything for this Man. Most man cannot afford this women still they dare to have more than one. At least stop writing such crappy articles. Women are not Maid either!!!! .n

 4. Women Rule

  What the hell are you talking about? All women don’t think youre ATM machines.. And by the way many Maldivian women work and earn. They take care of famiky, husband and children and go to work as well. Keep your baseless stupid and biased writing to yourself. Don’t vent your anger and generalize on women. For your information, the one you marry out of love too need money for food, clothes, medical and so many other expenses. Height of stupidity!!! Goodness take a break and look out from the window to see whats going on outside your enclosure!

 5. Thedhu fulheh ATM ehnun ekam thimaage anbidharinge beynunthah fuhdhumakee firinge vaajibeh ey anbimeehaa kithanme gina rf libunas ehenveema bunelan othee Mee thaakun thaaku jehey liyumeh nunkan firinnah hiley anhenunah haradhu kurevey ekam thimaage halaalu anbimeehaa ah haradhu ginafaharah nukohdheve adhi haasakoh anbimeehaa jobah dhanya firinah libey iruves emeehun haradhu thanks hurihaa haradheh anbin balaanee Mee alhugandu thajuribaa eh Mee hamajehey liyumeh nun ok ……

 6. Not a maid

  Zidhaan anbi dharinnah haradheh nukuran dho.
  It is a responsibility of husband to give her food clothing and a place to stay. Basically eveything.

  Dhen mi firihen verin amilla zimmaain filan konhaa ATM ekey kiyaakah tha?.
  What women earns belongs ti her and doesn’t have any obligation to spend on anyone.

  But yet maldivian wives work hard to earn so
  that the whole family can live comfortably.

 7. Beynun thah fuhdhaidhinumakee meykup kurumaa baiy parcel genaumaa, kuran nujehey beykaaru kharadhuthah kohdhinumeh nooneve.

 8. ީހބހދބދހ

  ޓހެދހހހ ޖަމމަގޖކގޖޖ

 9. ހުސެން

  The amount of generalization in this article is outta control.

 10. ގާލްފުރެންޑު

  މިހެން ވަނީ ހަލާލު އަނބިމީހާ އަށް ހަރަދު ނުކޮށް ގާލް ފްރެންޑަށް ހަރަދުކުރަންފެށީމަ. ގާލްފްރެންޑަށް އިންގޭ ތިމާގެ އަނބިމީހާ އުޅޭހާލު. އެހެންވީމަ ލިބޭތާ ލިބިގަންނަނީ

 11. ހައްޖަ

  އަންހެނުންނަކީ ފިރިހެނުންގެ އޭޓީއެމްތަ

 12. Anonymous

  މި ލިޔުނު މީހާ އޭނާގެ ބިޓުގެ ޖަންގިޔާ ގަނެދިނީމަ ހުރިހާ އަންހެނުން އުޅެނީ ފިރިހެނުން ދިނީމަ ކައެގެން ނޫން. ފާޑު ފޑުގެ އެއްޗެސް ލިޔާއިރު ތަންދޮރު ބަލާފަ ލިޔެބަލަ ދޯ. ދެރަވެއްޖެ ކަމެއްނު! ކިތައް ފިރިހެނުންތަ އަންހެނުން ފެލައިގެން އުޅެނީ. ލިޔާނެ ރަނގަޅު އެއްޗެއް ނެތިއްޔާ ނުލިޔަބަލަ!

 13. ޕިޔާ

  If the man have problem taking care of their wife and kids they are always welcome to stay at home and lookafter the house and kids. We woman can take care of earning money and having coffee with our friends.

 14. ޅޮކޮ

  ޢަންހެނުން މަސައްކަތް ކުރަން ފޮނުވާނަމަ ކަލޭގެ ލާރި ބޭނުމެއް ނުކުރާނެ. ޙޭބަލި ނުވެބަލަ.

 15. ތާޔާ

  އަނބިދަރިންނަށް ޚަރަދު ކުރުމަކީ ފިރިންގެ މައްޗަށް ވާޖިބެކެވެ. މިކަން ލިޔުން ތެރުޔާ އަށް އެނގިފައި ނެތުމަކީ ވަރަށް ދެރަކަމެކެވެ.

 16. އެމް އެމް

  ފިރިހެނުން ހީކުރަނީ އަންހެނުން ނަކީ އެމީހުން ބައިތިއްބައިފައި ތިބި ބާންދީން ކަމައްތަ؟
  މިހާރު ފިރިހެނުން ނަށްވުރެން އަންހެން ކަނބަލުން މާ ގިނައިން އާމްދަނީ ހޯދާ އެވެސް ގޭގަ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުން ދަރިން ބަލަމުން އޮފީހަށް ގޮސްގެން. އޭޓީ އެމް މައި ފުޓް.