Follow us on
ފާނޫޒު ބަދިގެ: ބޯންވިޓާ މިލްކްޝޭކް
| ފާނޫޒް.ކޮމް

ބޭނުންވާ ތަކެތި (އެއްތަށި ތައްޔާރު ކުރަން)

* 2 ސަމްސާ މައިލޯ
* 2 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ބޯންވިޓަރ
* 1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ހަކުރު (ފޮނިގަދަކޮށް ބޯން ބޭނުންނަމަ މިއަށްވުރެ ގިނަ ކޮށްލެވިދާނެ)
* 1 ސަމުސާ ހިކި ކިރު
* އައިސް ކިއުބް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

އެންމެ ފުރަތަމަ ހަކުރާއި މައިލޯއާއި ބޯންވިޓާ އަދި ހިކި ކިރުކޮޅު މިކްސަރަށް އަޅާލާށެވެ. ދެން ޖޯޑެއްގެ ފެން އަޅާލާށެވެ. އެއަށް ފަހު 2 މިނަޓު ވަންދެން މިކްސަރުގައި އެހުރިހާ އެއްޗެއް ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން އޭގެ ތެރެއަށް އައިސް ކިއުބު ކޮޅު އަޅާލާފައި އަނެއްކާވެސް މިކްސް ކޮށްލާށެވެ. އޭރުން ބޯންވިޓާ މިލްކްޝޭކް އެހެރީ ތައްޔާރުވެފައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ