Follow us on
ފާނޫޒު ބަދިގެ: އާފަލު މިލްކްޝޭކް
| ފާނޫޒް.ކޮމް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

* 2 އާފަލު
* 2 ޖޯޑު ކިރު
* ފޮނިތޮށި ކޮޅެއް (މުގުރާފައި)
* ހަކުރު
* 12 އަލްމަންޑް ނުވަތަ ކެޝޫނަޓް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

އާފަލުތައް މަށާލުމަށްފަހު ކުދިކޮށް ކޮށާ ބްލެންޑަރަށް އަޅާލާށެވެ. އަދި އެއް ޖޯޑު ކިރު، ހަކުރު އަދި ނަޓްކޮޅު އަޅާލުމަށްފަހު ގިރާލާށެވެ. އާފަލުތައް ހިމުންވަންދެން ގިރާލުމަށްފަހު ބާކީ ހުރި ކިރު ފޮދުވެސް އެއްކޮށްލައިގެން ގިރާލާށެވެ. ތައްޓަށް އަޅާލުމަށްފަހު މައްޗަށް ފޮނިތޮށި ކުނޑިކޮޅު ބުރުވާލާށެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

  1. ޔައިޝް

    ވަރަށް މީރު

  2. ޙަވާދުލީ ބަސް

    ވަރަށް ތަފާތު

  3. މިންޙަތު

    މާދަމާ ހަދަންވީ މީތި 👍🏽