Follow us on
ބިޓަށް ދޭނެ ހަދިޔާއެއް ނޭނގެނީތަ؟ ހައްލު މިއޮތީ!
| ފާނޫޒް.ކޮމް

ލޯބީގެ ގޮތުން މީހަކާ ގުޅިގެން އުޅޭއިރު ލައްކަ ބައިވަރު ހަދިޔާ ދޭން ޖެހެއެވެ. ނޫންނަމަ އެ “ފިލްމު” ނިމޭކަށް މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުނަގާނެއެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. އަނެހެން ކުދިން ނުލާހިކު ހަދިޔާ ބޭނުންވާނެއެވެ.

ބިޓަށް ހަދިޔާ ދޭއިރު އަގުހެޔޮ އެހެނަސް ގިނަ މީހުނަށް ފެންނަ ކަހަލަ އެއްޗެއް ދިނުމަކީވެސް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ސަބަބަކީ ގިނަ އަންހެންކުދިންނަކީ ނުލާހިކު ދެއްކުންތެރި ބައެވެ. ދޭނެ ހަދިޔާއެއް ނޭނގިގެން ބޯގޮށްވާކަށް މިހާރަކު ނުޖެހެއެވެ. ބިޓަށް ދޭން އެންމެ ސަޅި ހަދިޔާ އަކީ މިއީއެވެ.

މިއީ އަތުކުރީ ގަޑިއެވެ. .އަތުކުރީ ގަނޑިއަކީ ދިވެހި އަންހެނުންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް މަޤްބޫލު އެއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖެއިން ހެޔޮ އަގެއްގައި ރީތި އަތުކުރީ ގަޑިއެއް ހޯދުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. 

ދެން އެންމެ ފަހުން ހެޔޮ އަގުގައި ގަޑިއެއް ގަންނަްވެގެން މި ގަންނަނީ އީބޭއިން ނުވަތަ އަލީއެކްސްޕްރެސް އިންނެވެ. މިގޮތަށް ގަންނަ ގަޑި އަތުޖެހޭ ހިސާބަށް އަންނަ އިރު އެ އޮންނަނީކީ ބޭނުން ހިފޭ ހާލެއްގައެއް ނޫނެވެ.

“ކުއަލިޓީ ޗޮއިސް” ނަމަކަށް ކިޔާ ޕޭޖަކުން މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ލުއިޔެއް ހޯދައިދީފައެވެދިވެހި އަންހެނުންގެ ތެރޭގައި މަޤްބޫލް އެތައް ގަޑިއެއް ހެޔޮ އަގުގައި ލިބޭނެ ގޮތް ކުއަލިޓީ ޗޮއިސްއިން މިވަނީ ފަހިކޮށްދީފައެވެ.

A rate which you can afford! Free Delivery

Posted by Quality Choice on Thursday, 26 July 2018

ކުއަލިޓީ ޗޮއިސްއިން ބުނެފައިވަނީ މިގަޑިތަކަކީ އަތް ފޯރާ ފަށެއްގައި ސަޕްރައިޒް ގިފްޓެއް ހޯދާދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި ވަކިން ހޮވާލެވިގެން ނަގާފައިވާ ގަޑިތަކެއް ކަމަށާއި މިއީ އަންހެނުންނަށް ކަމުދާނެ ފަދަ ގަޑިތަކެއް ކަމަށެވެ.

ޚާއްސަ މުނާސަބަތަކަށް ނުވަތަ ލޯބިވެރިޔާއަށް ސަޕްރައިޒްއެއް ދޭން ބޭނުމުގެ މަޤްސަދެއް އޮތްނަމަ މިއީ ހަމަ އެއްވަނަ އެވެމިގަޑިތައް ބައްލަވައިގަތުމަށް ކުއަލިޓީ ޗޮއިސް ޕޭޖަށް މެސެޖް ކުރައްވާށެވެނުވަތަ 9917874 ފޯނަށް ގުޅުއްވާށެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ