Follow us on
ފާނޫޒު ބަދިގެ: ޕްލެއިން ފަރާޓާ
| އައިމިނަތު

ބޭނުންވާ ތަކެތި
* 2 ޖޯޑު ފުށް
* 2 ސައިސަމުސާ ތެޔޮ ނުވތަ ގިތެޔޮ
* 1/2 ސައިސަމުސާ ލޮނު
* ފެން

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް
އެންމެ ފުރަތަމަ ފުށް، ލޮނު، ތެޔޮ އަދި ފެން އަޅާފައި ރަނގަޅަށް މޮޑެލާށެވެ. ފުށްގަނޑު ރީތިކޮށް އޮމާންވެ މަޑު ވަންދެން މޮޑެލުމަށްފަހު ފުށްގަނޑު ކަވާރ ކޮށްފައި 30 މިނެޓް ވަންދެން ބައިންދާލާށެވެ. އެއަށްފަހު އާންމުކޮށް ރޮށި ދަމާހެން ފުށްގަނޑު ދަމާލާފައި މަޑު ބްރައުން ކުލަ އަރަންދެން ފިހެލާށެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ