Follow us on
ފާނޫޒު ބަދިގެ: މަސް ކުރޮޅި
| އައިމިނަތު

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 1 ޖޯޑު ހިކި މަސް
  • 1/2 ކާށި
  • ހިކި މިރުސް
  • އަސޭ މިރުސް
  • 3/4 ޖޯޑު ފިޔާ
  • 1/4 ޖޯޑު ހިކަނދި ފަތް
  • 1 ލުނބޯ (ބަދަލުގައި ހުތް އަނބު ނުވަތަ ބިލެމަގު ބޭނުން ކުރެވިދާނެ)
  • ލޮނު
  • 1 ލޮނު މެދު

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް
އެންމެ ފުރަތަމަ ކާށި، ހިކި މިރުސް، ފިޔާ، ލުނބޯ އަދި ލޮނުމެދު ކިއުބްކޮށް ކޮށާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ހުރިހާ ތަކެތި މިކްސަރަށް އަޅާފައި މުގުރާލާށެވެ. އޭރުން އެހުރީ މަސް ކުރޮޅި ތައްޔާރު ވެފަ އެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ