Follow us on
ފާނޫޒު ބަދިގެ: ބަނާނާ މިލްކްޝޭކް
| އައިމިނަތު

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 1 ދޮންކެޔޮ ވަށް
  • 1 ޖޯޑު ކިރު
  • އައިސް ކިއުބް
  • ހަކުރު
  • ފޮނި ތޮށި

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް
އެންމެ ފުރަތަމަ ދޮންކެޔޮ ކޮޅު ކޮށާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ހުރިހާތަކެތި ބްލެންޑަރ އަށް އަޅާފައި މިކްސް ކޮށްލާށެވެ. އޭރުން އެހުރީ ބަނާނާ މިލްކްޝޭކް ތައްޔާރު ވެފައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ