Follow us on
ފާނޫޒު ބަދިގެ: ޕުޑިން
| އައިމިނަތު

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 8 ބިސް
  • 1 ދަޅު ގެރިކިރު
  • 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު
  • ފެން ފޮދެއް

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

އެންމެ ފުރަތަމަ ބިސްކޮޅު ގިރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ގެރިކިރާއި ފެން އަޅާފައި އެއްކޮށްލާށެވެ. އަދި ޓްރޭ އަކަށް ހަކުރު އަޅާފައި އުދުން މައްޗަށް ލާފައި ހަކުރު ކޮޅު ވިރުވާލާށެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ޓްރޭއަށް ޕުޑިން ކޮޅު އަޅާފައި އަވަނަށް ލާފައި 200 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް ގައި 45 މިނެޓް ވަންދެން ފިހެލާށެވެ. އޭރުން އެހުރީ ޕުޑިން ތައްޔާރު ވެފައެވެ.

 

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ