Follow us on
ލައިވް ބްލޮގް: ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ، ގިނަ ރައްތައް ފެނު އަޑީގައި
| އަޙުމަދު އަނަސް

މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްްސާރައިގާ ގިނަ ރަށްރަށެއްގައި ފެން ބޮޑުވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދަނީ ލިބެމުންނެވެ. ފެން ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ގޭގެޔަށް ފެން ވަދެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވޭ. މި ވިއްސާރައިގައި ފެން ބޮޑުވެފައިވާ ރަށްރަށުގެ ތެރޭގައި މ.ކޮޅުފުށި، ގއ.ވިލިގިނލި، ގއ.މާމެންދޫ، ތ.ގުރައިދޫ، ތ.މަޑިފުށި، ތ.ތިމަރަފުށި، ތ.ވޭމަންޑޫ، ލ.ގަން، ލ.ފޮނަދޫ، ލ.ކުނަހަންދޫ، ލ.މާމެންދޫ، ލ.މާވަށް، ލ.ހިތަދޫ އަދި ގދ.ތިނަދޫ ހިމެނެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ