Follow us on
1 ރުފިޔާ 2 ރުފިޔާ އަށް ހަދާލަން ބޭނުންތަ؟ މިއޮތީ ގޮތެއް!
| ފާނޫޒް.ކޮމް

ޓްރޭޑް ކުރާ  ވާހަކަ ވަރަށް ގިނައިން އަޑުއިވެއެވެ. ޓްރޭޑްކޮށްގެން އޮންލައިންކޮށް މާކަ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ނުކޮށް ފައިސާ ހޯދާ ވާހަކަ އަޑުއިވެއެވެ. ކޮންމެ މީހަކުވެސް މިގޮތަށް އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ނަމަވެސް މިކަން ކުރާނެ ގޮތެއް މީގެ ކުރިން ގިނަ ބަޔަކަށް ނޭނގެއެވެ. މި އާޓިކަލްގައި މިވަނީ މިގޮތަށް ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތް ތަފްސީލްކޮށް ކިޔާދީފައެވެ.

ޓްރޭޓް ކުރާނީ ކިހިނެތް؟

މިލިންކަށް ފިތާލުމުންދެން ހުޅުވޭ ވިންޑޯގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ފޯމު ފެންނާނެއެވެ. މި ފޯމު ފުރުމަށްފަހު ސަބްމިޓް ކޮށްލުމުން ބްރޯކާގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނީއެވެ.ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހުޓްރޭޑް ކުރުމަށް ބޭނުންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުން ނަމަ ރެޖިސްޓަރ ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރި އީމެއިލް އަށް ލޮގިން ވުމަށްފަހު އީމެއިލް އަށް އައިސްފައިވާ ލިންކަށް ފިތާލުމަށްފަހު ލޮގިންކޮށް ޓްރޭޑް ކުރަން ފެށޭނެއެވެ.

އަދި ޓްރޭޑް ކުރަން ބޭނުންވަނީ މޮބައިލް ފޯނުންނަމަ ތިރީގައިވާ ލިންކުތަކުން އެޕްލިކޭޝަން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެޕްލިކޭޝަން ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށްފަހު އެޕްލިކޭޝަންގައި ރެޖިސްޓަރކޮށް ނުވަތަ ކުރިން ރެޖިސްޓަރކޮށްފައިވާނަމަ އެ ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ކުރެޑެންޝިއަލް ބޭނުންކޮށް ޓްރޭޑް ކުރަން ފެށޭނެއެވެ.

އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަންގެ ލިންކް

އައި.އޯއެސް އެޕްލިކޭޝަންގެ ލިންކް

ފަށައިގަންނާނީ ކިހިނެއް؟

ތައާރަފް

މިއީ ކޮންކަމެއް؟ އިންޓަރނެޓްގައި ފައިސާ ލިބޭނެ ބައިވަރު ގޮތްތައް ހުރެއެވެ. އެގޮތުން މި ލިޔުމުގައި މި ބަލާލަނީ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 5 ޓްރިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ހިނގަމުންދާ ފޮރިން ކަރެންސީ އެކްްސްޗޭންޖް މާކެޓްގައި ފައިސާ ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އެއްވައްތަރަށެވެ. އެއީ ބައިނަރީ ޓްރޭޑް ނުވަތަ އޮޕްޝަން ޓްރޭޑް ކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތަށް ޓްރޭޑް ކުރުމަށް އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމަށްމި ލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.

އެހެން ބްރޯކަރ ތަކާއި މި ބްރޯކަރގެ ތަފާތަކީ ކޮބާ؟

– މި ބްރޯކަރގައި 24 ގަޑިއިރު 7 ދުވަހު ޓްރޭޑް ކުރެވޭނެ (ވީކް އެންޑްއަށް ބަންދެއް ނުވާނެ).

– މި ބްރޯކަރގައި ހަމަ އެންމެ 10 ޑޮލަރުން ޓްރޭޑް ކުރަން ފެށޭނެ.

– މި ބްރޯކަރގައި 1 ޑޮަލރުގެ ޓްރޭޑްވެސް ޖެހޭނެ.

– މި ބްރޯކަރގައި ޔޫސަރ ފްރެއިންޑްލީ މޮަބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއްގެ ޑައުންލޯޑްކުރެވޭނެ.

– މި ބްރޯކަރގައި 10 ޑަލަރަށްވުރެ ކުޑަކަޮށްވެސް ވިތުޑުރޯ ކުރެވޭނެ.

– މި ބްރޯކަރގައި އެއްފަހަރާ 1 މިލިއަން ޑޮަލަރު ވިތުޑުރޯ ކުރެވޭނެ (އެވަރަށް ބެލެންސްގައި ހުރެއްޖެނަމަ)

ތިރީގައިވާ ފޮޓޮއިން ފެންނަނީ ވިތުޑުރޯ ކޮށްފައިވާ ބައެއް ޓްރާންސެކްޝަން ތަކެވެ.

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި.

  • ސްމާޓް ފޯނު ނުވަތަ ކޮމްޕިއުޓަރ
  • އިންޓަރނެޓް ކަނެކްޝަން
  • 10 ޑޮލަރު (ރިއަލް އެކައުންޓްގައި ޓްރޭޑް ކުރުމަށް) (ރިއަލް އެކައުންޓެއްގައި ޓްރޭޑް ކުރުމަށްމި ލިންކަށްފިތާލާ)

އާމްދަނީ

ބައިނަރީ ޓްރޭޑްކޮށްގެން އާމްދަނީ ލިބޭނެ ވަރެއް ބުނުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. ސަބަބަކީ ބައިނަރީ ޓްރޭޑް ކުރުމަކީ ރިސްކީ ކަމަކަށް ވާތީއެވެ. ނަމަވެސް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައިވެސް ބައިނަރީ ޓްރޭޑް ކޮށްގެން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އާމްދަނީއެ ހޯދާ މީހުން އުޅޭކަމަށް ފެނެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ލިބިފައިވަނީ ނެޓް ޕްރޮފިޓް ކަމަށް ދަންނަވަން އުނދަގުލެވެ. ސަބަބަކީ ލީޑަރ ބޯޑުން ފެންނަ އަދަދުތަކަކީ އެ ޓްރޭޑަރއެއްގެ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ވެސް ގްރޮސް ޕްރޮފިޓް ކަމަށް ވާތީއެވެ.

ޓްރޭޑް ކުރާނީ ކިހިނެތް؟

ފައިނޭންޝިއަލް ޓްރޭޑިންގެ އެހެނިހެން ވައްތަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން ބައިނަރީ ޓްރޭޑް ކުރުމުގައިވެސް ބަލާނީ ސެލެކްޓް ކޮށްފައިވާ އެސެޓެއްގެ އެވަގުތެއްގެ އަގު ހުރި ހިސާބުން ފެށިގެން އެ އޮޕްޝަންއެއްގެ އެކްސްޕަޔަރީ ވަގުތާ ހަމައަށް އަގަށް އަންނަ ބަދަލަށެވެ. މިސާލަކަށް މިހާރު (އެމެރިކާޑޮލަރު/ޔޫރޯ) މި ޕެއާރ ހުރީ 1.29200 ގައި ކަމަށްވާނަމަ، 1.29200 ގައި ބައި (ކޯލް) އޮޕްޝަންއެއް ނަގައިފިނަމަ އަދި އެ އޮޕްޝަން ނިމޭނީ 1 މިނެޓް ފަހުން ކަމަށްވާނަމަ، އެ މިނިޓް ނިމޭއިރު (އެމެރިކާޑޮލަރު/ޔޫރޯ) މި ޕެއާރގެ އަގު 1.29200 އަށްވުރެ މަތީގައި ނިމިއްޖެނަމަ، އެ ޓްރޭޑްއަށް އެވަގުތު ބްރޯކަރއިން *%85 ޕޭއައުޓް ދޭނަމަ 100 ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކޮށްގެން އެ 1 މިނިޓް ނިމޭއިރު 85 ޑޮލަރުގެ ފައިދާއެއް ލިބޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އެ 1 މިނިޓް ނިމޭއިރު (އެމެރިކާޑޮލަރު/ޔޫރޯ) މި ޕެއާރގެ އަގު ހުރީ 1.29200 އަށްވުރެ ދަށުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ 1 މިނިޓް ނިމޭއިރު އިންވެސްޓްކުރި 100 ޑޮލަރު ގެއްލޭނެއެވެ. މި ޕްލެޓްފޯމުގައި ކޮންމެ ޓްރޭޑެއްގައި  އެންމެ މަދުވެގެން 1 ޑޮލަރުވެސް އިންވެސްޓްކުރެވޭނެއެވެ.

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި.

  • ސްމާޓް ފޯނު ނުވަތަ ކޮމްޕިއުޓަރ
  • އިންޓަރނެޓް ކަނެކްޝަން
  • 10 ޑޮލަރު (ރިއަލް އެކައުންޓްގައި ޓްރޭޑް ކުރުމަށް)

ރިއަލް އެކައުންޓެއްގައި ޓްރޭޑް ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ރިއަލް އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ. ރިއަލް އެކައުންޓްގައި ޓްރޭޑް ކުރަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ވިސާ ޑެބިޓް ކާޑު ނެޓެއްލާ ނުވަތަ ސްކްރިލް ފަދަ އިލެކްޓްރޯނިކް ޕޭމަންޓް މެތަޑެއް ފައިސާ ޑިޕޮސިޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. ޑިޕޮސިޓް ކުރެވޭނީ މަދުވެގެން 10 ޑޮލަރެވެ. އެ 10 ޑޮލަރު ޑިޕޮސިޓް ކުރުމަށްފަހު ޓްރޭޑް ކޮށް އެކައުންޓްގެ ބެލެންސް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި ފައިސާ ވިތުޑުރޯ ކުރެވޭނެއެވެ.

ޑިޕޮސިޓް ކުރުން

ރިއަލް އެކައުންޓްގައި ޓްރޭޑް ކުރަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ވިސާ ޑެބިޓް ކާޑު ނެޓެއްލާ ނުވަތަ ސްކްރިލް ފަދަ އިލެކްޓްރޯނިކް ޕޭމަންޓް މެތަޑެއް ފައިސާ ޑިޕޮސިޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. ތިރީގައިވާ ފޮޓޮއިން އެ ފެންނަނީ ޑިޕޮސިޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ މެތަޑް ތަކެވެ.

ޑިޕޮސިޓް ކުރެވޭނީ މަދުވެގެން 10 ޑޮލަރެވެ. އެ 10 ޑޮލަރު ޑިޕޮސިޓް ކުރުމަށްފަހު ޓްރޭޑް ކޮށް އެކައުންޓްގެ ބެލެންސް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި ފައިސާ ވިތުޑުރޯ ކުރެވޭނެއެވެ.

ފައިސާ ނެގުން (ވިތުޑުރޯ ކުރުން)

ރިއަލް އެކައުންޓްގައި ޓްރޭޑް ކުރަމުންއައިސް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އެކައުންޓްގެ ބެލެންސް އިތުރުވުމުން ފައިސާ ވިތުޑުރޯ ކުރެވޭނެއެވެ. އެގޮތުން ބޭންކް ކާޑެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޖަމާކޮށްފައިވާ އަދަދަށް އެ ކާޑަކަށް ވިތުޑުރޯ ކުރުމަށްފަހު ބާކީ ހުރި ބެލެންސް އިލެކްޓްރޯނިކް ޕޭމަންޓް މެތަޑެއް (ސްކްރިލް ނުވަތަ ނެޓެއްލާ) އަށް ވިތުޑުރޯ ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެ ފައިސާ އިލެކްޓްރޯނިކް ޕޭމަންޓް މެތަޑުގެ ތެރެއިން ބޭންކް އެކައުންޓަށް ގެނެވޭނެއެވެ. މި ގޮތަށް ފައިސާ ގެންނައިރު އިތުރު ކޮމިޝަން ޗާޖްކުރާނެއެވެ.

*ގްރޮސް ޕްރޮފިޓް: ގްރޮސް ޕްރޮފިޓަކީ ޓްރޭޑް ޖަހައިގެން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލެވުނު ޓްރޭޑްތަކުގެ ޖުމްލަ އެވެ. ނަމަވެސް މީގެ ތެރޭގައި ގެއްލުންވި ޓްރޭޑްތަކެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

*85%: ބްރޯކާއިން ދޭ ޕޭއައުޓްއަކީ އަބަދުވެސް ބަދަލުވެ ބަދަލުވެ ހުންނައެއްޗަކަށްވާތީ އެކި ފަހަރު ލިބޭނީ އެކި ޕަސެންޓެވެ. އަދި މި  ޕަސެންޓްގެ ފައިދާ ލިބޭނީ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލެވޭ ޓްރޭޑްތަކަށް އެކަންޏެވެ.

ޓްރޭޑް ކުރާނެ ގޮތް ތަފްސީލްކޮށް:

ކޮމްޕިއުޓަރ އިން ޓްރޭޑް ކުރުން
ކޮމްޕިއުޓަރއިން ޓްރޭޑް ކުރުމަށް ލޮގިން ވުމަށްފަހު، ތިރީގައި އެ ފެންނަ ފޮޓޯއިން ދައްކުވައިދީފައިވާ ގޮތަށް ޓްރޭޑް ކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.
(ކޮމްޕިއުޓަރއިން ޓްރޭޑްކުރުމަށް އެކައުންޓެއް ހުޅުވާ)
desk
(1) އެކައުންޓްގެ ބެލެންސް (މިބައިން ޑިމޯ އަދި ރިއަލް އެކައުންޓަށް ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ)
(2) އެކްސްޕައިރީ ޓައިމް (މިބައިން ޓްރޭޑްގެ ދިގުމިން ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.)
(3) މިތަނުގައި އެވަގުތު އިންވެސްޓްކުރަން ބޭނުންވާ އަދަދު ޖަހާ.
(4) މިއީ މިވަގުތު ބްރޯކާއިންދޭ ޕޭއައުޓް ޕަރސެންޓެވެ.
(5) ހަޔަރ ނުވަތަ ކޯލް، މިއީ ޓްރޭޑް ކުރާ މީހާއަށް އެވަގުތު ޗާޓު ދާނީ މައްޗަށް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ފިތާލާ ބަޓަނެވެ.
(6) ލޯވަރ ނުވަތަ ޕުޓް، މިއީ ޓްރޭޑް ކުރާ މީހާއަށް އެވަގުތު ޗާޓު ދާނީ ތިރިއަށް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ފިތާލާ ބަޓަނެވެ.
(7) ހުދު ލައިން، މިއީ “ޕާރޗޭސިންގ ލައިން” މި ލައިނާ ހަމައަށް ޗާޓު ދިއުމުގެ ކުރިން ބޭނުންވާ ޑައިރެކްޝަނަކަށް ޓްރޭޑް ނެގޭނެ.
(8) އޮރެންޖް ލައިން، “އެކްސްޕަޔަރީ ލައިން” މި ލައިނާ ހަމައަށް ދިއުމުން އެވަގުތެއްގައި ޖަހާފައިވާ ޓްރޭޑް ނިމޭނެއެވެ.
(9) މިއީ ޗާޓު އޭރިއާއެވެ.
(10) ޕްލަސް ފާހަގައިން އިތުރު އެސެޓްތައް އެޑް ކުރެވޭނެ.
(11) މިވަގުތު ސެލެކްޓް ކޮށްފައިވާ އެސެޓް، އެރޯ އަށް ފިތާލުމަށްފަހު އެހެން އެސެޓަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ.
(12) ހިސްޓްރީ، ނިމިފައިވާ ޓްރޭޑްތައް އަދި މިވަގުތު ރަނިންގ ޓްރޭޑްތައްވެސް ފެންނަން ހުންނާނެ.
(13) ބޭނުންވާ ވައްތަރެއްގެ ޗާޓެއް ލިބެންހުރި ޗާޓުތަކުގެ ތެރެއިން ސެލެކްޓް ކުރެވޭނެ.
(14) ޗާޓުގެ ޓައިމިންގ ބަދަލުކުރުން،
(15) ޑްރޯވިން ޓޫލް، މިތަނުން އެކި އެކި ލައިން އަދި ޝޭޕްސް ނަގައި ޓެކްނިކަލް ސްޓަޑީގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ.
(16) އިންޑިކޭޓަރސް: މިތަނުން ބޭނުންވާ އިންޑިކޭޓާރއެއް ނަގައި ޓްރޭޑް ކުރުމުގައި އެ އިންޑިކޭޓަރއެއް ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް ބަލައި ޓްރޭޑް ކުރެވޭނެ.
ސްމާޓް ފޯނުން ޓްރޭޑް ކުރުން
ފޯނުން ޓްރޭޑް ކުރުމަށް އެޕްލިކޭޝަނަށް ލޮގިން ވުމަށްފަހު، ތިރީގައި އެ ފެންނަ ފޮޓޯއިން ދައްކުވައިދީފައިވާ ގޮތަށް ޓްރޭޑް ކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.
އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަންގެ ލިންކް
އައި.އޯއެސް އެޕްލިކޭޝަންގެ ލިންކް
mobile
(1) އެކައުންޓްގެ ބެލެންސް (މިބައިން ޑިމޯ އަދި ރިއަލް އެކައުންޓަށް ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ)
(2) އެކްސްޕައިރީ ޓައިމް (މިބައިން ޓްރޭޑްގެ ދިގުމިން ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.)
(3) މިތަނުގައި އެވަގުތު އިންވެސްޓްކުރަން ބޭނުންވާ އަދަދު ޖަހާ.
(4) މިއީ މިވަގުތު ބްރޯކާއިންދޭ ޕޭއައުޓް ޕަރސެންޓެވެ.
(5) ހަޔަރ ނުވަތަ ކޯލް، މިއީ ޓްރޭޑް ކުރާ މީހާއަށް އެވަގުތު ޗާޓު ދާނީ މައްޗަށް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ފިތާލާ ބަޓަނެވެ.
(6) ލޯވަރ ނުވަތަ ޕުޓް، މިއީ ޓްރޭޑް ކުރާ މީހާއަށް އެވަގުތު ޗާޓު ދާނީ ތިރިއަށް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ފިތާލާ ބަޓަނެވެ.
(7) ހުދު ލައިން، މިއީ “ޕާރޗޭސިންގ ލައިން” މި ލައިނާ ހަމައަށް ޗާޓު ދިއުމުގެ ކުރިން ބޭނުންވާ ޑައިރެކްޝަނަކަށް ޓްރޭޑް ނެގޭނެ.
(8) އޮރެންޖް ލައިން، “އެކްސްޕަޔަރީ ލައިން” މި ލައިނާ ހަމައަށް ދިއުމުން އެވަގުތެއްގައި ޖަހާފައިވާ ޓްރޭޑް ނިމޭނެއެވެ.
(9) މިއީ ޗާޓު އޭރިއާއެވެ.
(10) އިތުރު އެސެޓްތައް އެޑް ކުރެވޭނެ.
(11) މިވަގުތު ސެލެކްޓް ކޮށްފައިވާ އެސެޓް، އެރޯ އަށް ފިތާލުމަށްފަހު އެހެން އެސެޓަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ.
(12) ހިސްޓްރީ، ނިމިފައިވާ ޓްރޭޑްތައް އަދި މިވަގުތު ރަނިންގ ޓްރޭޑްތައްވެސް ފެންނަން ހުންނާނެ.
(13) ބޭނުންވާ ވައްތަރެއްގެ ޗާޓެއް ލިބެންހުރި ޗާޓުތަކުގެ ތެރެއިން ސެލެކްޓް ކުރެވޭނެ.
(14) ޗާޓުގެ ޓައިމިންގ ބަދަލުކުރުން،
(15) ޑްރޯވިން ޓޫލް، މިތަނުން އެކި އެކި ލައިން އަދި ޝޭޕްސް ނަގައި ޓެކްނިކަލް ސްޓަޑީގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ.
(16) އިންޑިކޭޓަރސް: މިތަނުން ބޭނުންވާ އިންޑިކޭޓާރއެއް ނަގައި ޓްރޭޑް ކުރުމުގައި އެ އިންޑިކޭޓަރއެއް ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް ބަލައި ޓްރޭޑް ކުރެވޭނެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ