Follow us on
ޢީދަށް ދިގުހެދުން ފަހަން ފޮތި ގަންނަން ސަޅިދޯ!
| އައިމިނަތު

ދިގު ހެދުން ފަހަން ފޮތި ހޯދަން މިހާރު މާ ފަސޭހަވެއްޖެއެވެ. “ސަޅި ދޯ” ފޭސްބުކް ޕޭޖް ވުޖޫދަށް އައުމާއެކު، ކުރިން ފިހާރަތަކަށް ގޮސް ފޮތި ހޯދަން ނަގާ ވަގުތު ސަލާމަތްވެއްޖެއެވެ. މިހާރު ގޭގައި އިނދެގެން ފޯނު މެދުވެރިކޮށް އެކި ޑިޒައިންތަކުގެ ފޮތި ގަންނަން ލިބޭ ގޮތް މި ވަނީ ވެފައެވެ.

މި ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް އެތައް ވައްތަރެއްގެ މޮޅު، ކޮލެޓީ އަދި އެހާމެ ރީތި ޗާލި ފޮތި ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. އެކި ޑިޒައިންތަކުގެ ފޮތި ވިއްކަމުން އަންނަ މި ޕޭޖްއަކީ މުޅިން އަލަށް ދިގު ހެދުން ފަހާ ފޮތި ވިއްކަމުން އަންނަ ބައެކެވެ. މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއިން ނަމަ ސީދާ އެ ބުނާ ތަނަކަށް ގެންގޮސްދޭނެއެވެ.

މި ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް ބޮޑެތި ހަފްލާތަކަށްވެސް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފޮތި ހޯދިދާނެއެވެ. ކުރީ ބައިގާ އެ ޕޭޖަށް މެސެޖްކޮށްގެން ނޫނީ 7673136 އަށް ގުޅައިގެން އެކަން ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.

މި ޕޭޖުން މުޅިންވެސް ވިއްކާނީ އަށް މުށް ފޮއްޗެވެ. އަށް މުށުގެ ފޮތިގަނޑެއްގެ އަގު އުޅޭނީ 550 ރުފިޔާއަށެވެ.

ސަޅީ ދޯ ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް ލިބެން ހުންނަ ފޮތީގެ ވައްތަރުތަކާއި ޑިޒައިންތައް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. އަދި 7673136 އަށް ގުޅާލުމުން އިތުރު މައުލޫމާތު ލިބޭނެެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ