Follow us on
ނިޤާބް: އާދަޔާ ޚިލާފު ހިތްހަމަޖެހުމެއް!
| އައިޝަތު އަހުނާ

އަހަންނަށް މަގުތައްމަތިން ނިވާކަން ކުޑަ ހެދުން ލައިގެން ހިނގާފައި ދާ، އަހަރެން ފަދަ އެހެން އަންހެންކުދިން ފެނެއެވެ. އެކުދިންނާ މީހުން ފޮށެ ހަދާތަންވެސް ފެނެއެވެ. އުދަނގޫ ކުރާތަންވެސް ދެކެމެވެ. އެމަންޒަރުތައް ފެނިފައި އަހަންނަށް އަހަރެންގެ މާޒީ ހަނދާންވެއެވެ.

އޭރު މަގުމަތިން ދާއިރު ހުންނަނީ އަބަދުވެސް މީހަކު ކޮށްފާނެ ޖެއްސުމަކަށް ސިހިސިހިއެވެ. ބިރުގަނެފައެވެ. އަހަރެންގެ ހިނގުމުގައި ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ފާހަގަކޮށްވެސް ބަސްބަސް ބުނެއެވެ. މިއަދުވެސް މީހަމަ އަހަންނެވެ. ތަފާތުވީ އަޅާ ފޭރާމެވެ.

ނަމަވެސް ކުރިން އަހަރެން މަގުމަތިން ހިގާފައި ދާއިރު އަހަންނާ ދިމާލަށް ގޮވައި އުނދަގޫ ކުރާ މީހުންތަކެއް މިހާރަކު އަހަންނާ ދިމާލަށް މިހާރު ގޮވައި އުނދަގޫކޮށެއް ނުހަދައެވެ. މިހާރު އަހަރެން މަގުމަތިން ހިނގާފައި ދާއިރު، މަސްތުވެ ވާނުވާ ނޭނގޭ ވަރުވެފައިވާ މީހުންވެސް އަހަންނަށް އިޙްތިރާމް ކުރެއެވެ. އަހަރެންނަށް މަގު ހިނގަން ތަން ދައްކައެވެ. އަހަރެންގެ ގައިގައި އޭގެން އެކަކުވެސް އެނގިހުރެ ނުބީހެއެވެ. ނޭނގިގެން ޖެހުނަސް އަވަހަށް ދުރަށް ދެއެވެ. މަޢާފަށް އެދެމުންނެވެ. އަހަންނަށް އިޙްތިރާމް ކުރާ ޙާލު ލަދުގަނެފަ ހުރެގެންނެވެ.

އަހަންނާ ދިމާލަށް ކިރިޔާވެސް ބަހެއް ބުނެ އުނދަގުލެއް ކުރަނީ އަހަންނަށް ހަސަދަވެރިވާ އަހަންނާއި އެއްޖިންސުގެ މީހުންނެވެ. ނޫނީ ގާތް ތިމާގެ މީހެކެވެ. ނުވަތަ އަހަރެންގެ ޢާއިލާގެ ކޮންމެވެސް މީހެކެވެ. އެމީހުން އެކުރާ މަލާމާތަކުން އަހަރެންގެ ހިތަށް ކުޑަވެސް އަސަރެއް ނުކުރެއެވެ. އެމީހުންވެސް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކުން ފެންނަނީ މިކަމަށް ރުހި ލޯބި ޖެހޭތަނެވެ.

އަހަންނަށް މިހެން ފޭރާން ލާން އަމުރުކުރީކީ ފިރިހެނުންނެއް ނޫނެވެ. އަހަންނަކީ މިނިވަނެކެވެ. އެއްވެސް މީހެއްގެ އަޅެއް ނޫނެވެ. ﷲ އަށް އުރެދޭ ކަމަކަށް، އެއްވެސް މީހަކަށް އަހަރެންގެ މައްޗަށް އަމުރެއް ނުހިންގޭނެއެވެ. ފިރިމީހާ ވިޔަސް ނުވަތަ މައިން ބަފައިން ކަމުގައި ވިޔަސްމެއެވެ. އެފަދަ އަމުރެއް ކުރިޔަސް، އެއަމުރަކަށް ކިޔަމަންވުމެއް ނެތެވެ. އަހަރެން ކިޔަމަންވަނީ މާތް ﷲގެ އަމުރުފުޅަށެވެ. އަހަރެން އެދެނީ މާތް ﷲގެ ރުއްސެވުމެވެ. އަދި އެކަލާނގެ ފުއްސެވުމެވެ.

އަހަރެންގެ ފޭރާމަކުން އަހަންނަކަށް ނިކަމެތިކަމެއް ނުލިބެއެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އަހަރެންނަށް ލިބުނީ މިނިވަންކަމެވެ. ނުބައި ނުލަފާ ޖައްބާރު ފިރިހެނުންގެ ކިބައިން އެފޭރާން އަހަރެން ސަލާމަތް ކޮށްދެއެވެ. މި މިނިވަންކަން ވަނީ މީގެ އެތަކެއް އަހަރުތަކެއްގެ ކުރިންވެސް އަހަރެންނަށް ދެއްވާފައެވެ. ނަމަވެސް އޭރު އަހަންނަށް އެކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ތިބާއެކޭ އެއްފަދައިން އޭރު އަހަރެންވެސް ހީކުރީ އަޅުވެތިކަމަކީ އެއީ ކަމުގައެވެ.

ކުރީގައި އަހަރެންވީ، އަބަދުމެ ކަންބޮޑުވެ ހާސްވެފައި ހުންނަ މީހެއްކަމުގައެވެ. މަރުވުމާއި އާޚިރަތާއި މެދު ވިސްނާލައިފިނަމަ ވަކިން ބޮޑަށް ހާސްވެ ހިތް ނުތަނަވަސްވާ ގޮތް ވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މިފޮރުވިފައިވާ ޙިޖާބުގެ ތެރެއިން އަހަންނަށް އީމާން ކަމުގެ ފޮނިކަން އިޙްސާސް ކުރެވެއެވެ. އަހަރެންގެ ވެރި ރައްބާއި މިވަޤުތު ބައްދަލު ކުރަންޖެހުނަސް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހިތް ހަމަޖެހުމެއް ލިބޭނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރެވެއެވެ. ފަހެ ޙަޤީޤީ ހިތްހަމަ ޖެހުމަކީ މިއީ ނޫން ހެއްޔެވެ؟ އަޅެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ތެދުވެރިކަމާއެކު ބުނެބަލާށެވެ.

ތިބާއަށް އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެމެންނަށް ވުރެ މާ ރީތި، ފުރިހަމަ މާތް ކަނބަލުން ވަނީ މިކަމުގައި އަހަރެމެންނަށް ނަމުނާ ދައްކާފައެވެ. އެކަނބަލުންނަށް ވުރެ އަހަރެމެންގެ އީމާންތެރިކަމާއި ތަޤްވާވެރިކަން މަތިވެރިވާނެ ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ އެކަނބަލުންނަށް ވުރެ އަހަރެމެންނަށް އީމާންކަމުގައި ކުރިއަރައި ދެވޭނެ ކަމަށް ހީވޭ ހެއްޔެވެ؟ ވީމާ އެކަނބަލުން ހިންގެވި ފިޔަވަޅުތައް މަތިން ހިނގޭތޯ ބަލަން ބަހީ އެވެ. އޭރުން އެކަނބަލުންނަށް ލިބުނު ފަދަ ނަސީބެއް އަހަރެމެންނަށްވެސް ލިބުން ކައިރިވެދާނެތެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ